Etusivu Kotikissa Yhdistys Toiminta Jäseneksi Linkit Yhteystiedot
    Yleistä  Säännöt Jäsenlehti Tuotteet Kannanotot  
   
 SÄÄNNÖT  
   
 

Kotikissayhdistys KOKIS ry:n säännöt:

Nimi ja kotipaikka


1§ Yhdistyksen nimi on Kotikissayhdistys KOKIS,
josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki.
Tarkoitus ja toimintamuodot


2§ Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kotikissojen aseman paranemista ja välittää tietoutta kissa hoitamisesta. Lisäksi yhdistyksen tarkoituksena on toimia kotikissan omistajien yhdyssiteenä.


3§ Tarkoitustensa toteuttamiseksi yhdistys:
- harjoittaa neuvonta-, tiedotus-, kokous- ja julkaisutoimintaa
- järjestää kotikissanäyttelyitä
- ylläpitää yhteyksiä ja voi liittyä jäseneksi koti- ja ulkomaisiiin järjestöihin
- pyrkii edistämään kotikissojen terveydenhuoltoa ja tatuomista sekä kastroimista ja sterilointia.


4§ Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja, hankkia omaisuutta ja omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta, harjoittaa kahvila- ja ravintolatoimintaa sekä järjestää arpajaisia, myyjäisiä ja keräyksiä saatuaan asianomaisen luvan.


Jäsenyys


5§ Yhdistyksen jäseneksi voivat liittyä kaikki kotikissoista ja niiden etujen eteenpäin viemisestä kiinnostuneet henkilöt.
- Jäsenyyden vahvistaa hallitus.


6§ Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia tai perhejäseniä. Perhejäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, jonka perheen joku muu jäsen on varsinainen jäsen. Äänioikeus on kaikilla 15 vuotta täyttäneillä jäsenillä.


7§ Yhdistys voi kutsua kunniajäseniä. Kunniajäsenet hyväksyy yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua. Kunniajäseneksi kutsuttu yhdistyksen jäsen säilyttää äänioikeutensa.


8§ Varsinaisilta ja perhejäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruuden päättää syyskokous. Jäsen joka on jättänyt jäsenmaksunsa suorittamatta 31.1. mennessä, katsotaan yhdistyksestä eronneeksi. Hän voi kuitenkin päästä takaisin jäseneksi suorittamalla jäsenmaksunsa.


9§ Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, taikka ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi. Eronneella jäsenellä ei ole oikeutta yhdistyksen omaisuuteen tai maksujen takaisin saamiseen.


10§ Yhdistyksellä on oikeus erottaa jäsen, joka tietoisesti toiminnallaan tai käytäytymisellään vahingoittaa yhdistystä.
Erottamisesta on hallituksen päätettävä yksimielisesti.


Hallinto


11§ Päätösvalta yhdistyksessä kuuluu yhdistyksen kokoukselle


12§ Yhdistyksen asioita ja omaisuutta hoitaa ja toimintaa johtaa yhdistyksen äänivaltaisista jäsenistä syyskokouksessa valittu hallitus. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja sekä vähintään kaksi, enintään neljä varsinaista jäsentä, sekä kaksi varajäsentä.


13§ Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Lisäksi hallitus voi kutsua toimihenkilöitä erikseen määrättyä tehtävää varten.


14§ Hallituksen jäsenten toimikausi on kalenterivuosi


15§ Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet hallituksen jäsenistä on läsnä. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa arpa. Hallituksen kokouksissa kullakin läsnäolevalla jäsenellä on yksi ääni.


Hallituksen tehtävät:
- panna käytäntöön yhdistyksen kokouksen päätökset
- ratkaista yhdistyksen jäsenyyskysymykset
- pitää jäsenluetteloa
- hoitaa yhdistyksen taloutta
- kutsua koolle yhdistyksen kokoukset
- ylläpitää yhteyksiä muihin järjestöihin
- hoitaa muut esille tulevat asiat


16§ Yhdistyksen nimen kirjoittavat yhdistyksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja. Näistä kaksi yhdessä.


Tilit ja tilintarkastus


17§ Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvitavine asiakirjoineen on annettava tilintarkastajille viimeistään 3 viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausunto hallitukselle viimeistään viikkoa ennen kevätkokousta.


Kokousten koollekutsuminen


18§ Yhdistyksen kokoukset koolle kutsuu hallitus. Kokouskutsu on toimitettava kirjallisesti viimeistään 14 päivää ennen kokousta kullekin yhdistyksen jäsenelle.


19§ Yhdistyksen kokouksia voidaan pitää myös muualla kuin yhdistyksen kotipaikkakunnalla


Yhdistyksen kokoukset


20§ Yhdistyksen varsinaisia kokouksia pidetään vuosittain kaksi:
- Kevätkokous maaliskuun loppuun mennessä
- Syyskokous marraskuun loppuun mennessä


21§ Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Esitetään yhdistyksen toimintakertomus edelliseltä vuodelta
2. Esitetään yhdistyksen tilikertomus sekä tilintarkastajien tileistä ja hallinnosta antama lausunto
3. Vahvistetaan tilinpäätös sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä vastuuvelvollisille.


22§ Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Valitaan hallitus 12§ mukaisesti
2. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa.
3. Vahvistetaan hallituksen laatima tulo- ja menoarvio sekä toimintasuunnitelma
4. Päätetään jäsenmaksujen suuruus
5. Päätetään mahdollisista palkkioista
6. Valitaan jäsenlehden toimittaja


23§ Ylimääräinen kokous pidetään koolle kutsuttuna silloin, kun hallitus sen katsoo tarpeelliseksi tai kun vähintään yksikymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti vaatii erityisesti ilmoittamaansa asiaa varten. Kokous pidetään 30 päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.


24§ Päätäntäoikeutta yhdistyksen kokouksissa käyttävät läsnäolevat äänivaltaiset jäsenet kukin yhdellä äänellä. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa tai lippuäänestyksessä arpa. Vaadittaessa tapahtuu äänestys suljettuna lippuäänestyksenä.


25§ Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa tuoda jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle kuukautta ennen, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.


26§ Yhdistyksen ja hallituksen kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Yhdistyksen kokouksen pöytäkirjat on kokousten puheenjohtajan, sihteerin ja valittujen pöytäkirjantarkastajien allekirjoitettava. Hallituksen pöytäkirjat varmentaa puheenjohtaja ja sihteeri.


Sääntöjen muuttaminen


27§ Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia ja lisäyksiä, jos vähintään kolmeneljäsosaa (3/4) muutosehdotusta käsittelevän yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä niitä kannattaa ja sääntömuutoksista on kokouskutsussa ilmoitettu.


Yhdistyksen purkaminen


28§ Päätös yhdistyksen purkamisesta edellyttää kolmeneljäsosan (3/4) määräenemmistöä koolle kutsutussa yhdistyksen kokouksessa. Päätös on vielä vahvistettava samanlaisella määräenemmistöllä aikaisintaan kaksi ja viimeistään neljä kuukautta myöhemmin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa.
Yhdistyksen purkautuessa on yhdistyksen varat luovutettava purkamispäätöksen tehneen jälkimmäisen kokouksen hyväksymällä tavalla sellaiselle rekisteröidylle yhditykselle tai oikeustoimikelpoiselle yhteisölle, jonka tarkoitus vastaa mahdollisimman paljon yhdistyksen tarkoitusta.
Näiden sääntöjen lisäksi yhdistys noudattaa Suomen yhdistyslakia

 

   
   
 sivun alkuun  
         

 

©TessuNet